Канали на дистрибуција за сите програми и производи

Директна дистрибуција за Скопје

  • Угостителство
  • Малопродажба
  • Големи ланци
  • Специјализирани продавници

Директна дистрибуција низ Македонија

  • Големи ланци
  • Специјализирани продавници

Индиректна дистрибуција преку гросисти

  • Угостителство
  • Малопродажба
  • Големи ланци
  • Специјализирани продавници