ПОЛИТИКА ЗА ОБРАБОТКА НА ЛИЧНИ ПОДАТОЦИ ЗА ЦЕЛИ НА ДИРЕКТЕН МАРКЕТИНГ

Личните податоци кои се обработуваат преку веб страницата https://www.gemak.mk/ (во понатамошниот текст: веб страница) може да се користат за директен маркетинг единствено по дадена согласност од страна на лицата чии податоци се обработуваат (во понатамошниот текст: корисникот).

Согласноста за користење на лични податоци за цели на директен маркетинг се дава при вршење на нарачки при купување на веб страницата – се согласувам да добивам известувања на е-меил, со што дадената согласност се однесува исклучиво за целите на директен маркетинг со испраќање на известувања и маркетинг материјали на Email адресата дадена од страна на корсиникот, без притоа да се врзува ваквата согласност со губење на било кое друго право на корисникот во однос на услугите кои се обезбедуваат преку веб страницата.

Секое лице кое дало согласност за користење на неговите лични податоци за цели на директен маркетинг има право во секое време, бесплатно и со користење на едноставни средства да ја измени или повлече согласноста за обработка на неговите лични податоци за цел на директен маркетинг со кликнување на опцијата unsubscribe from this list (за повлекување на согласност). Оваа опција се наоѓа на долниот дел, односно на крајот на страницата на сите маркетинг материјали, кои се  доставуваат за реализација на целите на директен маркетинг по основ на дадената согласност, без притоа да се врзува ваквото повлекување на согласност за цели на директен маркетинг со губење на било кое друго право на давателот во однос на услугите кои се обезбедуваат преку веб страницата.